Warunki współpracy

Do naszej współpracy podchodzimy indywidualnie. Chcemy poznać specyfikę firmy, ludzi, którzy ją budują i zaproponować takie rozwiązania, które będą spójne z firmą i z jej wartościami. Nie kopiujemy i nie oferujemy półśrodków. Dostarczamy rozwiązania idealnie pasujące do Twojej firmy z którymi będziesz identyfikował się Ty i Twoi współpracownicy.

Dla kogo

Proces

Moja firma jest na początku drogi – chcę przygotować się do raportowania
w obszarze ESG od podstaw

Powołanie zespołu dedykowanego do wdrożenia ESG w przedsiębiorstwie

Audyt w obszarze ESG, czyli analiza gotowości regulacyjnej: opis i analiza dostępnych danych w obszarach Ecology, Social i Governance, ocena kompletności wymaganych polityk (np. polityka klimatyczna), ustrukturyzowanie procesu zbierania danych łącznie z odpowiednimi procedurami weryfikacji ich jakości, zaplanowanie procesu identyfikacji obszarów istotnych, ryzyk i szans ESG, określenie łańcucha wartości pod kątem branż i obszarów geograficznych, z jakich pochodzą dostawcy czy kluczowi odbiorcy

Przygotowanie kompleksowej strategii przedsiębiorstwa w obszarze ESG, uwzględniającej założenia krótko i długoterminowe, zidentyfikowanie szans i ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem

Przygotowanie dostosowanej wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorstwa: procedur, instrukcji, wzorów umów do realizacji strategii ESG, w tym w obszarze zarządzania ryzykiem i agregacji danych na potrzeby raportowania o zrównoważonym rozwoju

Dokonywanie okresowych przeglądów strategii i dokumentów wykonawczych do strategii

Coroczne przygotowywanie raportu w obszarze ESG

Wsparcie w kontaktach z podmiotem audytującym raport ESG, w tym udzielanie wyjaśnień i proponowanie działań naprawczych (o ile będzie to konieczne)

Potrzebuję wsparcia
Moja firma już podjęła działania w wybranych obszarach wdrażania ESG,
ale potrzebujemy kompleksowego ujęcia tematu

Powołanie zespołu dedykowanego do kompleksowego wdrożenia zasad ESG w przedsiębiorstwie

Audyt dotyczący stanu wdrażania ESG w firmie

Przygotowanie kompleksowej strategii przedsiębiorstwa w obszarze ESG, uwzględniającej założenia krótko i długoterminowe, zidentyfikowanie szans i ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem

Uzupełnienie wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorstwa: procedur, instrukcji, wzorów umów do realizacji strategii ESG, w tym w obszarze zarządzania ryzykiem i agregacji danych na potrzeby raportowania o zrównoważonym rozwoju

Dokonywanie okresowych przeglądów strategii i dokumentów wykonawczych do strategii

Coroczne przygotowywanie raportu w obszarze ESG

Wsparcie w kontaktach z podmiotem audytującym raport ESG, w tym udzielanie wyjaśnień i proponowanie działań naprawczych (o ile będzie to konieczne)

Potrzebuję wsparcia
Moja firma już jest gotowa do raportowania ESG – chcę sprawdzić
czy spełniamy nowe standardy

Powołanie zespołu dedykowanego do weryfikacji czy wdrożone w przedsiębiorstwie zasady są zgodne z nowymi standardami

Audyt w obszarze stanu wdrożenia ESG w świetle nowych regulacji

Weryfikacja lub przygotowanie strategii przedsiębiorstwa w obszarze ESG, uwzględniającej założenia krótko i długoterminowe, zidentyfikowanie szans i ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem

O ile potrzeba, uzupełnienie lub poprawa wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorstwa: procedur, instrukcji, wzorów umów do realizacji strategii ESG, w tym w obszarze zarządzania ryzykiem i agregacji danych na potrzeby raportowania o zrównoważonym rozwoju

Dokonywanie okresowych przeglądów strategii i dokumentów wykonawczych do strategii

Potrzebuję wsparcia